Học tiếng Anh > human

human

(thuộc) con người, loài người
« Back to Glossary Index