Học tiếng Anh > jump

jump

nhảy; sự nhảy, bước nhảy
« Back to Glossary Index