Học tiếng Anh > just

just

đúng, vừa đủ; vừa mới, chỉ
« Back to Glossary Index