chìa khóa, khóa, thuộc (khóa)
« Back to Glossary Index