Học tiếng Anh > kill

kill

giết, tiêu diệt
« Back to Glossary Index