Học tiếng Anh > king

king

vua, quốc vương
« Back to Glossary Index