Học tiếng Anh > kiss

kiss

hôn, cái hôn
« Back to Glossary Index