Học tiếng Anh > like

like

giống như; thích; như
« Back to Glossary Index