Học tiếng Anh > link

link

mắt xích, mối liên lạc; liên kết, kết nối
« Back to Glossary Index