Học tiếng Anh > list

list

danh sách; ghi vào danh sách
« Back to Glossary Index