Học tiếng Anh > little

little

nhỏ, bé, chút ít; không nhiều; một chút
« Back to Glossary Index