Học tiếng Anh > local

local

địa phương, bộ phận, cục bộ
« Back to Glossary Index