Học tiếng Anh > lock

lock

khóa; khóa
« Back to Glossary Index