Học tiếng Anh > /’məʊbi:l/

/’məʊbi:l/
« Back to Glossary Index