Học tiếng Anh > machine

machine

máy, máy móc
« Back to Glossary Index