Học tiếng Anh > male

male

trai, trống, đực; con trai, đàn ông, con trống, đực
« Back to Glossary Index