Học tiếng Anh > manager

manager

người quản lý, giám đốc
« Back to Glossary Index