Học tiếng Anh > mass

mass

khối, khối lượng; quần chúng, đại chúng
« Back to Glossary Index