Học tiếng Anh > miss

miss

lỡ, trượt; sự trượt, sự thiếu vắng
« Back to Glossary Index