Học tiếng Anh > paint

paint

sơn, vôi màu; sơn, quét sơn
« Back to Glossary Index