1. (thần thoại, thần học) thần đồng quê
2. ông Tạo
3. đạo nhiều thần
« Back to Glossary Index