Học tiếng Anh > plain

plain

ngay thẳng, đơn giản, chất phác
« Back to Glossary Index