Học tiếng Anh > plastic

plastic

chất dẻo, làm bằng chất dẻo
« Back to Glossary Index