Học tiếng Anh > purple

purple

tía, có màu tía; màu tía
« Back to Glossary Index