Học tiếng Anh > rank

rank

hàng, dãy; sắp xếp thành hàng, dãy
« Back to Glossary Index