Học tiếng Anh > rather

rather

thà.. còn hơn, thích… hơn
« Back to Glossary Index