Học tiếng Anh > recognize

recognize

nhận ra, nhận diện; công nhận, thừa nhận
« Back to Glossary Index