Học tiếng Anh > repellant

repellant

1. có khuynh hướng đẩy ra, có ý cự tuyệt, có ý khước từ
2. làm khó chịu, làm tởm
3. (Mỹ) không thấm nước
« Back to Glossary Index