Học tiếng Anh > right

right

thẳng, phải, tốt; ngay, đúng; điều thiện, điều phải, tốt, bên phải
« Back to Glossary Index