Học tiếng Anh > roll

roll

cuốn, cuộn, sự lăn tròn; lăn, cuốn, quấn, cuộn
« Back to Glossary Index