Học tiếng Anh > rubbish

rubbish

vật vô giá trị, bỏ đi, rác rưởi
« Back to Glossary Index