Học tiếng Anh > rule

rule

quy tắc, điều lệ, luật lệ; cai trị, chỉ huy, điều khiển
« Back to Glossary Index