Học tiếng Anh > safe

safe

an toàn, chắc chắn, đáng tin
« Back to Glossary Index