Học tiếng Anh > scientist

scientist

1. nhà khoa học; người giỏi về khoa học tự nhiên
2. người theo thuyết khoa học vạn năng




« Back to Glossary Index