Học tiếng Anh > second

second

thứ hai, ở vị trí thứ 2, thứ nhì; người về nhì
« Back to Glossary Index