Học tiếng Anh > send

send

gửi, phái đi




« Back to Glossary Index