Học tiếng Anh > send

send

gửi, phái đi
« Back to Glossary Index