Học tiếng Anh > senator

senator

thượng nghị sĩ
« Back to Glossary Index