bộ, bọn, đám, lũ; đặt để, bố trí
« Back to Glossary Index