Học tiếng Anh > shoot

shoot

vụt qua, chạy qua, ném, phóng, bắn; đâm ra, trồi ra
« Back to Glossary Index