Học tiếng Anh > shooting

shooting

sự bắn, sự phóng đi
« Back to Glossary Index