Học tiếng Anh > shot

shot

đạn, viên đạn
« Back to Glossary Index