Học tiếng Anh > sorry

sorry

xin lỗi, lấy làm tiếc, lấy làm buồn
« Back to Glossary Index