Học tiếng Anh > soul

soul

tâm hồn, tâm trí, linh hồn
« Back to Glossary Index