Học tiếng Anh > state

state

nhà nước, quốc gia, chính quyền;
« Back to Glossary Index