Học tiếng Anh > stick out (for)

stick out (for)

đòi, đạt được cái gì
« Back to Glossary Index