Học tiếng Anh > subject

subject

chủ đề, đề tài; chủ ngữ
« Back to Glossary Index