Học tiếng Anh > such

such

như thế, như vậy, như là
« Back to Glossary Index