Học tiếng Anh > sudden

sudden

thình lình, đột ngột
« Back to Glossary Index