Học tiếng Anh > sweat

sweat

mồ hôi; đổ mồ hôi
« Back to Glossary Index