Học tiếng Anh > take place

take place

xảy ra, được cử hành, được tổ chức
« Back to Glossary Index